Nolaviet
1 Cor 13:4-8
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."

 e-mail
info@nolaviet.com
 
MỤC LỤC
Love Tree New Orleans Louisiana Vietnamese Online Heart

<NOFRAMES> <font size=1>NOTE: This game requires image maps - NO TEXT-ONLY ALTERNATIVE IS AVAILABLE<br> </font> </NOFRAMES>
"Beau and Arrow"   A game of love and recreation.
 
Click on Arrow To Play

If  love is an art
then art-chery is the name of the game
and the heart is the target.
If you want to play,
click on the arrow to shoot.
If you miss   - Click again.
This may take several times.
Do you have what it takes
   to get my heart?
There is only one way to find out . . .
Bow & Arrow     Target

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Missed Target
OOPS!
Go back to target and try again
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Missed Target
ALMOST!
Go back to target and try again
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Missed Target
NOT QUITE!
Go back to target and try again
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bullseye!
you got me!
Be Mine
Back To The Poem Page


Nolaviet
Valentine's Day 1998