Đoản Văn Cho MẹNew Orleans Vietnamese Online
info@nolaviet.com
May 1997

Cho Mẹ

Cho Mẹ sao ngủ trên trời
Trăng du đáy nước rừng mời dấu chân
Cho mẹ giọng hát thiên thần
Sóng xô tiếng nhạc mỗi lần mẹ ru
Cho mẹ miền ấy sang thu
Gío lay lá gọi sương mù bao quanh
Cho mẹ mùa ấy thanh bình
Ôm con với mộng đăng trình trong tay